CROATIA osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o.

Društvo upravlja sa tri otvorena (CROATIA OSIGURANJE dobrovoljni mirovinski fond, CROATIA OSIGURANJE 1000A dobrovoljni mirovinski fond i CROATIA OSIGURANJE 1000C dobrovoljni mirovinski fond) i četiri zatvorena fonda ( CROATIA osiguranje zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond HEP grupe, Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond Hrvatskih autocesta, Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond FINE).

Osnovni podaci

 • CROATIA osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o.
 • Sjedište: Vatroslava Jagića 33, 10000 Zagreb
 • OIB: 81231269363
 • Uprava: Radojka Hainski, direktor
 • Predsjednik Nadzornog odbora: Igor Dobrić
 • Račun: HR1323400091110116495, Privredna banka Zagreb d.d., Radnička cesta 50, 10000 Zagreb
 • Temeljni kapital: 1.990.840,00 € uplaćen u cijelosti
 • Društvo je upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem upisa (MBS) 80461492
 • Broj odobrenja za rad, izdala HANFA: 20.05.2003. godine, br: 383-01-03-2
 • Datum osnivanja: 16. travnja 2003.
 • Datum upisa u sudski registar: 02. lipnja 2003.
 • Osnivač i jedini član Društva: CROATIA osiguranje d.d.

Uprava i Nadzorni odbor

Radojka Hainski, direktor Društva
Diplomirala je matematiku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Po završetku studija radi kao profesor matematike, u Končar Grupi kao IT sistem administrator. 1992. prelazi u CROATIA osiguranje d.d. u IT odjel gdje je od 1997. na mjestu voditelja IT infrastrukture. U svibnju 2002. prelazi u Raiffeisen Grupu gdje radi do 2011. godine. U Raiffeisen mirovinskom društvu za upravljanje mirovinskim fondovima d.o.o. radi na mjestu direktora direkcije upravljanja fondovima i registrom članova i savjetnika Uprave te u RBA na mjestu voditelja middle office tima. U Društvu do imenovanja radi na mjestu voditelja upravljanja imovinom i računovodstva. Član je hrvatskog aktuarskog društva te sudjeluje u IAA Financial Risk Committee. Položila je ispite za licencu ovlaštenog aktuara na PMF-u Zagrebu i u organizaciji HAD-a i za upravitelja mirovinskim fondovima i mirovinskim osiguravajućim društvom u organizaciji HANFA-e. U 2011. stječe profesionalnu titulu FRM (Financial Risk manager) u organizaciji svjetskog udruženja risk profesionalaca GARP.
Igor Dobrić, predsjednik Nadzornog odbora
Diplomirao 2003. godine na Fakultetu elektronike i računarstva u Zagrebu, te je 2011. godine postao magistar znanosti na Lehigh University, College of Business and Economics, SAD. Od 2014. godine zaposlen je u CROATIA osiguranju, te od 2017. godine pomoćnik direktore Sektora za kontroling, a od 2020. godine postaje direktor Sektora za kontroling.
Goran Gašparić, član Nadzornog odbora
Rođen je 1980. u Rijeci. Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci diplomirao je ekonomiju 2004. godine. Po završetku studija zapošljava se u Zagrebačkoj banci. Od 2011.g upravljao je timovima koji se bave prodajom u Retail i SME segmentu, te timovima zaduženim za upravljanje proizvodima. U periodu 2019 – 2020. obavljao je funkciju zamjenika Predsjednika nadzornog odbora Allianz Hrvatska, a od listopada 2020. do rujna 2022 . funkciju člana Nadzornog odbora u Multiplus card d.o.o. U studenom 2022.g. pridružuje se Croatia osiguranju, trenutno obavlja funkciju Direktora sektora za građanstvo.
Igor Pernar, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je pravo 2001. godine te je 2003. godine položio Pravosudni ispit pri Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske. Po završetku studija radio je u Odvjetničkom uredu Ante Madunića u Zagrebu, a od veljače 2004. godine radi u CROATIA osiguranju d.d. Trenutno u CROATIA osiguranju d.d. radi na mjestu direktora Službe za korporativno upravljanje i tajnika CROATIA osiguranja d.d. Ujedno, član je Nadzornog odbora društva PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima.
Hrvoje Pauković, član Nadzornog odbora
Na Pravnom fakultetu u Rijeci diplomirao je pravo 1997. godine te 2010. stekao zvanje magistar pravnih znanosti. Po završetku studija 1997. godine radio je u Odvjetničkom društvu Pauković-Kovačević-Koren-Pende u Rijeci, a od svibnja 2001. do prosinca 2006. radi u CROATIA osiguranju d.d. na mjestu direktora Sektora pravnih, kadrovskih i općih poslova. Od siječnja 2007. godine do danas direktor je Hrvatskog ureda za osiguranje. U lipnju 2014. godine izabran je za potpredsjednika Savjeta ureda (Council of Bureaux, Brisel) za mandat 2014.-2017. godine. Član je Izvršnog odbora Europskog udruženja osiguratelja i reosiguratelja (Insurance Europe) i Upravnog odbora Europskog instituta za prometno pravo (IETL).
Mario Lučić, član Nadzornog odbora
Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu, Sveučilište u Zagrebu, smjer Financije. Od 2005. godine je Ovlašteni Interni revizor pri Hrvatskoj zajednici računovođa i financijskih djelatnika, Specijalist za područje banaka i financijskih institucija. Nadalje, posjeduje naprednu Diplomu u području računovodstva i poslovanja („ACCA Advanced Diploma in Accounting and Business“), Udruženja Ovlaštenih računovođa Velike Britanije („UK Association of Chartered Certified Accountants“). Od 2005. do 2010. godine stječe iskustvo u društvu međunarodnog karaktera KPMG Croatia d.o.o. završno na poziciji Supervizora u pružanju usluga revizije financijskim institucijama. U periodu od 2010. do 2015. obavlja funkciju Zamjenika Direktora i Direktora u društvima: Cinotti revizija d.o.o., Cinotti savjetovanje d.o.o., Antares revizija d.o.o. i Antares savjetovanje d.o.o. u pružanju usluga eksterne i interne revizije, računovodstvenog i poslovnog savjetovanja te edukacije. Od 2015. godine je u društvu CROATIA osiguranje d.d., gdje trenutno obavlja funkciju Zamjenika direktora Sektora za korporativne financije i računovodstvo, te ujedno sljedeće funkcije: član Nadzornog Odbora za reviziju društva CROATIA osiguranje d.d. BIH, Predsjednik Odbora za reviziju društva Milenijum osiguranje a.d., Srbija i Član Odbora za reviziju društva CROATIA osiguranje dobrovoljno mirovinsko društvo d.o.o.

Linijska i funkcionalna organizacijska shema Društva

Sažetak investicijskog procesa

Investicijski proces u Društvu definiran je Pravilnikom i procedurama rada za Front Office i podijeljen u nekoliko osnovnih faza:

Prikupljanje podataka, izrada analiza i formiranje očekivanja
Obradom makroekonomskih, tržišnih i podataka vezanih uz određenog izdavatelja vrijednosnih papira formiraju se očekivanja koja predstavljaju temelj u postupku donošenja investicijskih odluka.
Strategija ulaganja
Uprava uz savjetovanje Investicijskog odbora na kvartalnoj razini donosi Strategiju ulaganja za svaki mirovinski fond kojim upravlja Društvo. Dokument uz očekivane rezultate ulaganja i vremenski horizont njihova ostvarivanja pruža jasne smjernice o ulaganju u pojedine vrste imovine.
Donošenje investicijskih odluka i kontrola usklađenosti
Investicijske odluke se donose na sastancima na kojima uz Upravu i djelatnike Front Office-a mogu sudjelovati djelatnici organizacijske jedinice za upravljanje rizicima (Middle Office). Iste moraju biti donesene na način da, u skladu sa strategijom ulaganja, jasno određuju pojedina ulaganja i uvjete po kojima će se provoditi transakcije. Sastavni dio dokumentacije čine podaci i analize na temelju kojih su donesene odluke o ulaganju te razlozi koji su utjecali na donošenje odluke i odabir predmetnog ulaganja. Prije realizacije, od strane Middle Office-a se vrši nezavisna provjera usklađenosti ulaganja sa zakonskim, internim i drugim ograničenjima uključujući situacije potencijalnog sukoba interesa koje mogu proizaći iz investicijskog procesa.
Realizacija investicijskih odluka
realizaciju investicijskih odluka trgovanjem na financijskim tržištima zadužen je Front Office. Prilikom realizacije investicijskih odluka vodi se računa o postizanju najboljeg ishoda definiranog Pravilnikom o postupanju s nalozima.
Analiza realizacija u odnosu na očekivane rezultate ulaganja
Sva ulaganja predmet su kontinuiranog monitoringa, kako u smislu promjena tržišnih i ekonomskih okolnosti, tako i u odnosu na definirana očekivanja i strategiju ulaganja.

Sve faze investicijskog procesa, kao i korespondencija između ogranizacijskih jedinica uključenih u proces, dokumentiraju se u fizičkom ili elektronskom obliku.

Pravilnik o postupanju s nalozima

Postupanje s nalozima za trgovanje financijskim instrumentima u svrhu postizanja najboljeg ishoda za fondove te nepristrano postupanje prema članovima mirovinskog fonda definirano je Pravilnikom o postupanju s nalozima.

Kako bi se postigao najpovoljniji ishod za mirovinski fond, Društvo vodi računa o slijedećim elementima u transakciji:

 • cijena,
 • troškovi,
 • brzina i vjerojatnost izvršenja i namire,
 • veličina i vrsta naloga,
 • druge okolnosti bitne za izvršenje naloga.

Pritom se relativna važnost prethodno utvrđenim elementima određuje uzimajući u obzir slijedeće kriterije:

 • ciljeve, strategiju ulaganja i rizike mirovinskog fonda navedene u informativnom prospektu i statutu mirovinskog fonda,
 • karakteristike naloga,
 • karakteristike financijskog instrumenta na koji se nalog odnosi,
 • karakteristike mjesta trgovanja na kojima se nalog može izvršiti.

Investicijska odluka može se realizirati kroz jedan ili više odvojenih naloga. Zadavanje naloga pritom je moguće pojedinačno po fondu ili grupiranjem za više fondova pod upravljanjem Društva. Grupiranje naloga moguće je ako nije izgledno da će isto naštetiti članovima fonda čiji se nalozi grupiraju.

Prilikom trgovanja izvan uređenog tržišta, Društvo će nastojati odluku o trgovanju donijeti temeljem više ponuda od različitih tržišnih sudionika.

Ukoliko se financijskim instrumentom trguje na više tržišta, Društvo će nalog zadati na tržištu na kojem se očekuje postizanje najpovoljnijeg ishoda.

Društvo će zadavati naloge investicijskim društvima sa odgovarajućom reputacijom na tržištu i za koje je Društvo procijenilo da naloge izvršava pravovremeno, uredno, točno i profesionalno.

Alokacija izvršenih naloga vrši se bez odgode kako bi se moglo pristupiti namirenju transakcija. Društvo redovito prati i procjenjuje primjerenost postupka realizacije investicijskih odluka te uspješnost izvršavanja zadanih naloga. U slučaju značajnijih promjena koje mogu utjecati na mogućnost trajnog postizanja najpovoljnijeg ishoda za mirovinski fond, a najmanje jednom godišnje, Društvo će revidirati politiku postizanja najboljeg ishoda.

Rizici Društva

U slučaju Mirovinskog društva rizici proizlaze iz prirode poslovanja, ključnih poslovnih procesa, ciljeva i poslovne strategije i strategije ulaganja imovine Mirovinskog društva i raspoloživih resursa.

Obzirom na poslovni cilj i strategiju, Mirovinsko društvo upravlja vlastitom imovinom konzervativno i sklonost Mirovinskog društva prema rizicima ulaganja je niska.

Strateški rizik se odnosi na donošenje krivih strateških odluka ili implementacije neodgovarajućih odluka i/ili neodgovaranje na promjene na tržištu i promjene u industriji.

Reputacijski rizik može rezultirati negativnom percepcijom od strane klijenata, vlasnika, regulatora, javnosti ili druge ugovorne strane, suradnika te direktno utjecati na rezultate.

Tolerancija i sklonost Mirovinskog društva prema reputacijskom i strateškom riziku je niska te Mirovinsko društvo o ovim rizicima vodi računa prilikom donošenja svih odluka.

Riziku tržišta je direktno izložena dobit/gubitak Mirovinskog društva na način da u recesijskim uvjetima stanovništvo odvaja manji iznos za dugoročnu štednju kao što je mirovinska štednja što može umanjiti prihode Mirovinskog društva.

Obzirom na strategiju ulaganja, karakteristike financijskih instrumenata i utjecaj pojedinog rizika, Mirovinsko društvo karakterizira niska rizičnost. Detaljan prikaz utjecaja pojedinog rizika na imovinu Mirovinskog društva nalazi se u slijedećoj tabeli:

Opis rizika Utjecaj
Tržišni rizik – rizik promjene cijena Nizak
Tržišni rizik – rizik promjene kamatnih stopa Nizak
Tržišni rizik – rizik promjene tečaja valuta Nizak
Kreditni rizik Nizak
Rizik likvidnosti Nizak
Operativni rizik Nizak
Rizik usklađenosti Nizak
Rizik sukoba interesa Nizak
Strateški rizik Nizak
Reputacijski rizik Nizak
Rizik tržišta P&L Nizak

Obzirom na strategiju ulaganja, karakteristike financijskih instrumenata i utjecaj pojedinog rizika, Mirovinsko društvo karakterizira niska rizičnost.

Pitanja i primjedbe

Možete nam postaviti pitanje ili uputiti primjedbu putem:

U slučaju da ne možemo Vašu pritužbu riješiti mirnim putem omogućiti ćemo Vam pokretanje postupka za izvansudsko mirno rješavanje spora pred Centrom za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Depozitar fondova

Depozitar Fondova je HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Jurišićeva 4, Zagreb (u nastavku Depozitar) koja je ovlaštena rješenjem Hrvatske narodne banke, Z.br. 1707/2010 od 9. lipnja 2010. godine.

Banka je osnovana u listopadu 1991. godine i upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080010698. Temeljni kapital iznosi .

Imovina Fonda koja će biti povjerena na pohranu Depozitaru biti će pohranjena na skrbništvo na način da će Depozitar sve financijske instrumente koji mogu biti ubilježeni na računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira pohraniti na skrbničke račune, a financijske instrumente koji ne mogu biti ubilježeni na računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira ubilježiti na drugim odgovarajućim računima.

Neplasirana novčana sredstva držat će se na transakcijskim računima za poslovne namjene, koji ne mogu biti predmetom ovrhe u vezi s potraživanjem prema Depozitaru ili Mirovinskom društvu.

U svrhu pohrane Depozitar će osigurati da se svi financijski instrumenti i novčana sredstva u njegovim knjigovodstvenim evidencijama vode na odvojenim računima na način propisan zakonom koji uređuje tržište kapitala i propisima donesenim na temelju istog u dijelu koji se odnosi na zaštitu imovine klijenata, otvorenim u ime Mirovinskog društva, a za račun fonda kojim upravlja, tako da se u svakom trenutku može jasno odrediti i razlučiti imovina koja pripada Fondu od imovine Depozitara i ostalih klijenata Depozitara.

U odnosu na financijske instrumente uvrštene u depozitorij Središnjeg Klirinškog Depozitarnog Društva (SKDD) Hrvatska poštanska banka d.d. kao Depozitar Fonda namjerava sve poslove iz članka 247. Zakona obavljati samostalno.

U odnosu na financijske instrumente uvrštene u inozemnim depozitorijima Depozitar namjerava delegirati jedino poslove pohrane financijskih instrumenata Fonda.

Popis svih trećih osoba sa kojima Depozitar ima sklopljen Ugovor o delegiranju poslova:

 • Clearstream Banking SA - mjerodavno pravo: pravo Velikog Vojvodstva Luxembourg
 • State Street Bank GmbH - mjerodavno pravo: pravo Savezne Republike Njemačke
 • Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana – mjerodavno pravo: pravo Republike Slovenije
 • Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina – mjerodavno pravo: pravo Bosne i Hercegovine
 • Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica – mjerodavno pravo: pravo Republike Crne Gore
 • Vojvođanska banka ad Novi Sad - mjerodavno pravo: pravo Republike Srbije
 • Stopanska Banka AD Skopje - mjerodavno pravo: pravo Republike Makedonije

Treće osobe sa kojima Depozitar ima sklopljene ugovore posjeduju odgovarajuće znanje i iskustvo u pružanju usluge pohrane imovine te su pod kontrolom pripadajućih regulatornih tijela. U slučajevima kada se financijski instrumenti ili novčana sredstva Fonda pohranjuju kod treće strane sa sjedištem u inozemstvu, Mirovinsko društvo je upoznato i prihvaća da računi na kojima se nalaze njegovi financijski instrumenti ili novčana sredstva jesu ili će biti u nadležnosti zakonodavstva treće države, zbog čega se prava Fonda u vezi s tim financijskim instrumentima ili novčanim sredstvima mogu razlikovati od prava koja bi mu pripadala po hrvatskim propisima.

Popis krajnjih podskrbnika (subjekata) koji skrbe o imovini Fonda ovisno o državi, odnosno tržištu:

Država/Tržište Krajnji podskrbnik
US shares / Canadian shares Citibank, N.A., New York
EUROBONDS in CBL CLEARSTREAM BANKING LUXEMBOURG
AUSTRALIJA HSBC Australia
AUSTRIJA UniCredit Bank Austria AG
BELGIJA BNP Paribas
ČEŠKA Československá Obchodnì Banka A.S.
EUROCLEAR Euroclear
FINSKA SEB Finland
FRANCUSKA BNP Paribas
NJEMAČKA CLEARSTREAM BANKING AG
GRČKA BNP Parisbas Greece
MAĐARSKA UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT.
ITALIJA INTESA SANPAOLO SPA
NIZOZEMSKA BNP Paribas
NORVEŠKA SEB Norway
POLJSKA Bank Handlowy Warsz. S.A.
PORTUGAL Citibank Europe Plc
RUMUNJSKA Citibank Europe plc, Dublin – Romania Branch
ŠPANJOLSKA Citibank Europe Plc
ŠVEDSKA Skandinaviska Enskilda Banken
ŠVICARSKA Credit Suisse AG, Zurich
UK/IRSKA State Street Bank BK London
SLOVENIJA Nova Ljubljanska Banka, Ljubljana

Delegirani poslovi

Mirovinsko društvo je trećim osobama delegiralo dio poslova koje je dužno obavljati. Prilikom odabira treće strane, Društvo je postupalo stručno i s posebnom pažnjom, u najboljem interesu članova Fonda.

Mirovinsko društvo je s CROATIA osiguranjem d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb, sklopilo Ugovor o poslovnoj suradnji kojim su delegirani administrativni poslovi zaprimanja i obrade upita članova.

Online prijava za članstvo

Ispunite kratku prijavnicu i postanite član CROATIA OSIGURANJE dobrovoljnog mirovinskog fonda.