Informacije o obradi podataka

I/ PODACI O VODITELJU OBRADE PODATAKA: Voditelj obrade je društvo CROATIA osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o., sa sjedištem na adresi Vatroslava Jagića 33, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, OIB: 81231269363, čiji je Službenik za zaštitu podataka dostupan na e-mail adresi (dmf.privatnost@crosig.hr).

II/ SVRHA PRIKUPLJANJA, NAČIN PRIKUPLJANJA I PRAVNA OSNOVA OBRADE PODATAKA: Vaše podatke čuvamo i obrađujemo radi sklapanja i izvršenja ugovora o upravljanju dobrovoljnim mirovinskim fondom i ugovora o članstvu, te ispunjenja prava koja Vi imate kao član tog fonda, radi informiranja o novostima, rješenjima, uslugama i proizvodima Voditelja obrade kao i zbog toga jer su nam neophodni kako bismo poštovali naše obveze utemeljene na pozitivnim propisima na snazi u Republici Hrvatskoj i EU, a podaci su prikupljeni ili direktno od Vas kao ispitanika temeljem Vaše privole ili indirektno od drugih ovlaštenih imatelja podataka radi izvršenja Vaših i naših ugovornih obveza ili za potrebe legitimnih interesa nas kao Voditelja obrade ili trećih strana, i to s ciljem unaprjeđenja zaštite i prevencije prijevara, izravne promidžbe i ostvarivanja pravnih zahtjeva Voditelja obrade.

III/ KATEGORIJE OSOBNIH PODATAKA KOJI SE PRIKUPLJAJU

Primarno prikupljamo podatke neophodne za sklapanje Ugovora o članstvu („Ugovor“):

- osnovni podaci (ime, prezime, OIB, adresa, državljanstvo, datum rođenja, kontakt podaci, po potrebi broj osobne iskaznice);

- dodatni podaci bitni za Ugovor (podaci o poslodavcu, planirana godišnja uplata, dinamika i način plaćanja, po potrebi broj računa za isplatu sredstava);

- i ostali podaci potrebni za izvršavanje Ugovora i unaprjeđenje usluge.

Podatke skupljamo od Vas u procesu ugovaranja i tijekom izvršavanja Ugovora.

IV/ (POD)IZVRŠITELJI OBRADE I OSTALE KATEGORIJE PRIMATELJA PODATAKA: (Sve informacije o podizvršiteljima i izvršiteljima obrade možete dobiti od Službenika za zaštitu podataka sukladno Zakonskim propisima).

V/ VRIJEME ČUVANJA PODATAKA: Vaši podaci biti će pohranjeni kod Voditelja obrade u cilju ispunjenja Svrhe obrade sve dok postoji zakonita osnova obrade kao što je primjerice izvršavanje Ugovora o članstvu u dobrovoljnom mirovinskom fondu izvršavanje zakonskih obveza Voditelja obrade, privola za obradu ili legitimni interes Voditelja obrade, osim ako primjenjivim propisima ili privolom nije za pojedinu svrhu određeno vremenski ograničeno vrijeme čuvanja. U slučaju da od nas zatražite brisanje Podataka, Podaci će biti odmah obrisani, poštivajući zakonske obveze Voditelja obrade u vezi čuvanja podataka, ukoliko su primjenjive.

VI/ PRAVA ISPITANIKA: Vaše je pravo zatražiti od Voditelja obrade u svakom trenutku; pristup svojim podacima, ispravak svojih podataka, brisanje svojih podataka, ograničenje obrade u odnosu na svoje podatke, iskorištavanje prava na prenosivost svojih podataka, ulaganje prigovora na obradu svojih podataka ili ostvarenje prava na naknadu štete. Ostvarenje bilo kojeg od navedenih prava možete zatražiti direktno od Službenika za zaštitu osobnih podataka Voditelja obrade. Korištenje ovih prava podliježe određenim izuzecima radi zaštite javnog interesa (npr. sprječavanje ili otkrivanje zločina), zaštita interesa Voditelja obrade (npr. pravne obveze) ili zaštita prava i sloboda drugih. U slučaju korištenja bilo kojeg od navedenih prava, Voditelj obrade će provjeriti osnovanost vašeg prava i odgovoriti bez odlaganja, a najkasnije u roku od mjesec dana. U složenim slučajevima, ili u slučaju zaprimanja većeg broja zahtjeva, ovo razdoblje može se produžiti za dodatna dva mjeseca, o čemu ćemo vas obavijestiti.

VII/ PRAVO NA PRIGOVOR I POVLAČENJE PRIVOLE: Ako se obrada vrši na temelju privole, u bilo kojem trenutku možete povući privolu, a u svakom slučaju također imate pravo u bilo kojem trenutku podnijeti prigovor nadzornom regulatornom tijelu (Agenciji za zaštitu osobnih podataka).