Rječnik pojmova

b

Burza (stock exchange) — Organizirana tržišta na kojima se trguje različitim kategorijama imovine (dionice, obveznice, različite robe...) po unaprijed definiranim i strogo utvrđenim pravilima uvrštenja i trgovanja uvrštenim kategorijama.

č

Član dobrovoljnoga mirovinskog fonda — Osoba koja je pristupila fondu na temelju zaključenog ugovora o članstvu s mirovinskim društvom i upisana je u registar članova fonda, slijedom čega ostvaruje ili će ostvariti pravo na mirovinu, u skladu s odredbama mirovinskoga programa i zakona.

d

Depozit — Depozit je pojam koji se dominantno odnosi na novčane depozite i označava novčana sredstva različitih vlasnika koje banka i druge depozitne ustanove prikupljaju na svojim računima i iz njih odobravaju kredite.

Depozitar — Imovina mirovinskog fonda povjerava se na pohranu i administriranje depozitaru. Depozitar je kreditna institucija sa sjedištem u RH.

Deprecijacija — (engl. depreciation, njem. Abwertung, Währungsabwertung) pad cijena određenih proizvoda ili usluga zbog različitih uzroka. Također, može se odnositi na pad vrijednosti jedne valute u odnosu na druge valute. Pri tome se obično koristi metoda "plivajućeg" tečaja valute. Općenito, deprecijacija znači pad kupovne moći stanovništva (povećanje opće razine cijena) i karakteristika je inflacije.

Dionice (stocks, shares) — Vrijednosni papiri koji vlasniku daju pravo upravljanja i pravo na proporcionalnom sudjelovanju u dobiti dioničkog društva. Dionice su dugoročni tržišni vrijednosni papiri bez unaprijed utvrđenog dospijeća kojima se trguje na tržištima kapitala.

Dionički fond (equity fund) — Vrsta investicijskog fonda koji sredstva ulaže u dionice različitih kompanija. Zbog volatilne prirode dionica ulaganje u fond nosi povećan rizik, ali je mogućnost ostvarenja povećanog prinosa realna.

Diverzifkacija portfelja/ulaganja (diversification) — U području investicija označava investiranje sredstava u vrijednosne papire različitih kompanija i drugih pravnih osoba. Diverzifikacijom ulaganja smanjuje se rizik ukupnog portfelja vrijednosnih papira jer svako ulaganje ima svoju frekvenciju vjerojatnosti ostvarivanja rezultata. Time se i stabilizira prinos na ukupna ulaganja.

Dobrovoljni mirovinski fond — Zasebna imovina bez pravne osobnosti koju na temelju odobrenja Agencije osniva i kojom upravlja mirovinsko društvo, društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima ili društvo za upravljanje UCITS fondovima u svoje ime, za zajednički račun članova fonda, a čija su prava i obveze uređena mirovinskim programom u skladu s odredbama Zakona o DMF-ovima. Fond može biti otvoreni i zatvoreni.

Društvo za životno osiguranje — Društvo koje pruža usluge životnih osiguranja među kojima može biti i isplata mirovinske rente na temelju prikupljenih sredstava u okviru dobrovoljnog mirovinskog fonda.

Državna poticajna sredstva — stimulacija države za štednju u III. stupu. Iznose 15% od uplata izvršenih u jednoj kalendarskoj godini, do maksimalno . Pravo na državna poticajna sredstva ima svaki član fonda koji ima prebivalište u RH ili je državljanin RH te članovi s prebivalištem u nekoj od država članica EU tijekom razdoblja dok se za njih u RH uplaćuju doprinosi u obvezni mirovinski fond.

h

HANFA — Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. Ona je nadzorno tijelo koje provodi nadzor nebankarskog financijskog sektora s ciljem promicanja i očuvanja njegove stabilnosti. Nebankarski financijski sektor obuhvaća tržište kapitala, osiguranja, leasinga I faktoringa, investijske fondove te drugi I treći stup mirovinskog osiguranja. Pravne I fizičke osobe koje na tim tržištima pružaju financijske usluge Hanfini su subjekti nadzora, a zadaća je Hanfe osigurati da oni posluju u skladu s propisima koji se odnose na navedena područja.

HZMO — Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje državna je ustanova osnovana radi ostvarivanja prava zaposlenika, poljoprivrednika, obrtnika i drugih osoba iz obveznoga mirovinskog osiguranja, na temelju generacijske solidarnosti.

i

Inflacija — Stopa po kojoj rastu cijene dobara i usluga. Suprotan pojam je deflacija.

k

Kapitalizirana štednja — Način financiranja mirovinskog osiguranja prikupljanjem i kapitaliziranjem doprinosa/uplata za mirovinsko osiguranje pojedinaca (u Hrvatskoj: II. i III. razina mirovinskog sustava); kapital osiguranika/članova fonda stvara se uplatama u mirovinske fondove i oplođivanjem tih uplata na način da se sredstva investiraju na financijskom tržištu.

m

Mirovina — Periodična isplata u novcu koju mirovinsko osiguravajuće društvo ili fond isplaćuje osobi koja je ostvarila pravo na nju nakon ispunjavanja uvjeta propisanih zakonom. U slučaju obveznih mirovina  isplata može biti samo doživotna, a u slučaju dobrovoljnih mirovina može biti  doživotna ili privremena.

Mirovinski fond — Imovina je bez pravne osobnosti i u njemu se prikuplja novac koji uplaćuju njegovi članovi, koji su ujedno i vlasnici fonda. Mirovinskim fondom upravlja mirovinsko društvo. Njegova je zadaća ulaganje tog novca radi povećanja vrijednosti imovine fonda. Cilj je takvog ulaganja svakom članu fonda omogućiti isplatu što veće mirovine u budućnosti.

Mirovinski program — Predstavlja ukupnost prava i obveza, utemeljenih na pravilima, propisima, sporazumima, ugovorima ili izjavama, koje čine fond, odnosno kojima se reguliraju međusobna prava i obveze za stjecanje prava uređuje pravo na mirovinu u sklopu dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje te članstvo u mirovinskom fondu.

Mirovinsko društvo — Pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja posluje odvojeno od pokrovitelja i koja, na temelju odobrenja Agencije, obavlja djelatnost upravljanja dobrovoljnim mirovinskim fondom.

Mirovinsko osiguravajuće društvo — Društvo čija je osnovna zadaća isplata mirovina korisnicima mirovina prema mirovinskim programima, kao i ulaganje uplaćenih sredstava u najboljem interesu osiguranika odnosno korisnika.

Mješoviti fond — Vrsta otvorenih investicijskih fondova koji ulažu u razne vrste financijske imovine na temelju omjera propisanih prospektom fonda. Najčešći su podjednaki omjeri ulaganja u obveznice i dionice. Takav fond privlači investitore koji žele mogućnost višeg prinosa koji nude dionice i stabilnost koju pružaju obveznice.

n

Naknada depozitaru — Izražava se na godišnjoj razini, obračunava se svakodnevno. Naknada depozitnoj banci istaknuta je u Prospektu fonda.

Naknada za izlaz iz fonda — Znači naknadu koja se naplaćuje za prelazak člana iz jednog u drugi fond.

Naknada za upravljanje — Isplaćuje se jednom mjesečno, a izračunava se svakodnevno jednostavnim kamatnim računom na osnovicu koju čini ukupna imovina Fonda umanjena za iznos obveza Fonda s osnove ulaganja (financijske obveze) za dan vrednovanja, a izračunati iznosi terete imovinu Fonda.

NAV (Net Asset Value) — Neto vrijednost imovine, odnosno "stvarna" vrijednost investicijskog fonda. Računa se kao ukupna vrijednost svih vrijednosnih papira u portfelju fonda (umnožak broja vrijednosnica i njihove aktualne tržišne cijene) uvećana za vrijednost ostale imovine (novac na računima, depoziti, odobreni krediti) i umanjena za obveze fonda.

Novčani fond — Vrsta investicijskog fonda koji sredstva ulaže u instrumente novčanog tržišta koji nose minimalan rizik (depoziti, trezorski zapisi, blagajnički zapisi...).

Novčano tržište — Podrazumijeva tržište novca i tržište kratkoročnih dužničkih instrumenata.

o

Obvezni mirovinski fond — Mirovinski fond koji na temelju odobrenja HANFA-e osniva mirovinsko društvo i kojim mirovinsko društvo upravlja u svoje ime i za zajednički račun članova mirovinskog fonda u skladu s odredbama Zakona. Obvezni  mirovinski fond može biti mirovinski fond kategorije A, B ili C. Mirovinski fondovi različitih kategorija imaju različite strategije ulaganja. Preuzeti rizik treba biti najmanji u mirovinskome fondu kategorije C, a najveći u fondu kategorije A.

Obveznice — Dugoročni su dužnički vrijednosni papiri sa rokom dospijeća preko jedne godine. Kupac obveznice posuđuje iznos na koji obveznica glasi njezinu izdavatelju, a izdavatelj obveznice jamči da će tijekom utvrđenog vremenskog razdoblja imatelju obveznice godišnje plaćati utvrđeni iznos kamata, te o dospijeću obveznice isplatiti iznos na koji ona glasi.

Osobni račun u dobrovoljnome mirovinskom fondu — Račun otvoren na ime člana dobrovoljnoga mirovinskog fonda u odabranome fondu, na kojemu se evidentiraju uplaćena novčana sredstva i sve promjene osobne imovine člana fonda tijekom razdoblja individualne kapitalizirane štednje. Osobni račun vodi mirovinsko društvo.

Otvoreni dobrovoljni mirovinski fond — Dobrovoljni mirovinski fond u koji se, pod uvjetima predviđenima Zakonom o dobrovoljnim mirovinskim fondovima, mogu učlaniti sve fizičke osobe.

p

Pokrovitelj — Pravna ili fizička osoba, uključujući i sindikate i poslodavce te udruge samostalnih djelatnosti, koja na bilo koji način sudjeluje u osnivanju zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda i uplatama u zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond u ime članova fonda.

Porezne olakšice u III. stupu — Ukoliko se poslodavac, primjerice, umjesto povećanja neto plaće odluči zaposlenike nagraditi dobrovoljnom mirovinskom štednjom, izdvojit će dvostruko niži iznos jer uplata poslodavca radnicima u DMF nije oporeziva. To se odnosi na uplate do mjesečno ili do godišnje po zaposleniku, koliko iznosi porezna olakšica za poslodavca koja predstavlja porezno priznati rashod i umanjuje osnovicu poreza na dobit.

Prijenos računa — znači prijenos sredstava s osobnog računa člana iz jednog u drugi mirovinski fond.

Prinos — Porast ili pad vrijednosti imovine u određenom razdoblju koji pokazuje dobit ili gubitak u odnosu na početno ulaganje.

Prospekt — izjava mirovinskog društva s cjelovitom, točnom i objektivnom informacijom o mirovinskom fondu i mirovinskom društvu koje upravlja tim fondom, na temelju koje potencijalni član mirovinskog fonda može donijeti odluku o članstvu u mirovinskom fondu.

r

REGOS — Središnji registar osiguranika državna je ustanova za vođenje evidencije o stanju osobnih mirovinskih računa. Osnovna mu je zadaća prikupljanje doprinosa za članove obveznih mirovinskih fondova i vođenje evidencije o osobnim računima članova. Šalteri REGOS-a jedino su mjesto na kojima se može izabrati obvezni mirovinski fond, a nalaze se u poslovnicama FINA-e

s

Statut — Temeljni akt mirovinskoga fonda kojim se određuju osnovni pravni odnosi fonda.

t

Tržište kapitala — Tržište na kojemu se kupuje i prodaje kapital, odnosno mjesto na kojemu se susreću potražnja i ponuda kapitala. Na njemu se susreću interesi štediša s jedne strane i investitora s druge strane. Trguje se dugoročnim vrijednosnim papirima (dionice i obveznice). Burze su najčešća mjesta na kojima se trguje instrumentima tržišta kapitala.

u

Upravljačka naknada — trošak vođenja računa. Može iznositi najviše 2% godišnje. Obračunava se dnevno na osnovi vrijednosti ukupne imovine Fonda umanjene za iznos svih obveza Fonda s osnove ulaganja.

Udjel u fondu — (obračunska jedinica) članovi uplatama kupuju udjele u fondu. Cjelokupna imovina fonda je podijeljena na jednake dijelove - udjele. Svaki udjel je u stvari proporcionalni dio u ukupnoj imovini fonda. Cijena udjela se mijenja ovisno o promjeni cijena vrijednosnih papira koji su u portfelju investicijskog fonda. Izračunava za svaki dan i objavljuje.

z

Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond — Dobrovoljni mirovinski fond u koji se, pod uvjetima predviđenima Zakonom o dobrovoljnim mirovinskim fondovima, mogu učlaniti fizičke osobe koje su zaposlene kod poslodavca ili su članovi sindikata, članovi udruge samostalnih djelatnosti ili samozaposlene osobe.

Online prijava za članstvo

Ispunite kratku prijavnicu i postanite član CROATIA OSIGURANJE dobrovoljnog mirovinskog fonda.